Žemės gelmių naudojimo planavimas: Tvarus vystymasis ir aplinkos apsauga

Žemės gelmių naudojimo planai yra strateginiai dokumentai, kuriuose nustatomos taisyklės, gairės ir tikslai žemės ūkio, miškininkystės, urbanistikos, pramonės, infrastruktūros ir kitoms veikloms, susijusioms su žemės plotų naudojimu. Šie planai padeda valdyti ir reguliuoti žemės gelmių naudojimą, siekiant išvengti netinkamos plėtros, konfliktų ir ilgalaikio gamtos išteklių išnaudojimo. Tokiuose planuose apibrėžiamos skirtingų žemės plotų paskirtys, nustatomos apsaugos […]

Poveikio aplinkai vertinimas, kas tai?

Poveikio aplinkai vertinimas yra procesas, kurio metu įvertinamas tam tikro projekto, veiklos arba politikos poveikis gamtinei aplinkai. Tai apima įvairius veiksnius, tokius kaip oro kokybė, vandens tarša, dirvožemio degradacija, biologinės įvairovės nuostoliai ir klimato kaita. Šis vertinimas padeda nustatyti galimus neigiamus poveikius ir ieškoti priemonių juos sumažinti arba išvengti. Tai svarbus įrankis, siekiant užtikrinti darnią […]

UAB „MIŠKINIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134 „NAUJOS ŽVIRGŽDO IR SMĖLIO GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4-357 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ […]

UAB „PAPIŠKIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 „NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ UAB „Papiškių karjeras“ 2015 m. gruodžio 10 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio […]