ES PARAMA

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134 „NAUJOS ŽVIRGŽDO IR SMĖLIO GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4-357 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos)

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 1 083 231,50 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas euras ir 50 centų)

Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 379 131,02 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt devynių tūkstančių vieno šimto trisdešimt vieno euro ir 2 centų) projektui skirtų finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.