NAUJIENOS

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO MARGIO TELKINIO I SKLYPO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo planas.

Planuojama teritorija – Trakų r. Trakų sen. Naujasodžio II ir Staškūniškių k. žemės sklypai kad. Nr. 7984/0005:819, kad. Nr. 7984/0005:818, kad. Nr. 7984/0005:108, kad. Nr. 7984/0005:856, kad. Nr. 7984/0005:538. Bendras planuojamos teritorijos plotas – apie 94,6 ha.

Planavimo pagrindas -2022 m. liepos 21 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-329 dėl Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo organizatorius –  UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.

Plano rengėjas – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.Planavimo tikslas – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.


Planavimo uždaviniai:

– suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių iškasimą kitos paskirties (naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypuose kad. Nr. 7984/0005:819, kad. Nr. 7984/0005:818, kad. Nr. 7984/0005:108, kad. Nr. 7984/0005:856, kad. Nr. 7984/0005:538, atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus;

– miško žemę, esančią teritorijoje, kurioje planuojama vykdyti kasybą, paversti kitomis naudmenomis. Paverčiamų miško žemės naudmenų plotai bus tikslinami rengiant žemės gelmių naudojimo planą;

– esant poreikiui, atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;

 – nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomame žemės sklype planuojamą vykdyti veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));

 – įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;

– užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;

 – įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;

 – pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką;

 – numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus rekultivavimą).

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. III ketvirtis – 2022 m. IV  ketvirtis.
Viešinimo tvarka : teritorijų planavimo dokumentas bus viešinamas bendrąja tvarka. Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!