NAUJIENOS

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO MIŠKINIŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO KEITIMĄ

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono Mišinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano keitimas.

Planuojama teritorija – Trakų raj. sav., Senųjų Trakų sen., Žūkų k. Planuojama teritorija apima žemės sklypus kad. Nr. 7970/0001:1733 ir kad. Nr. 7970/0001:1734. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 40,9 ha.

Planavimo pagrindas – 2022 m. birželio 17 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-274 dėl Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo organizatorius –  UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.

Plano rengėjas – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.

Planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.


Planavimo uždaviniai:

  • vadovaujantis Trakų rajono bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto 2021 m. kovo 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. S1E-59, sprendiniais pakeisti Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano (toliau – Naudojimo planas 2018), patvirtinto 2018 m. balandžio 27 d. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-134, karjero rekultivacijos būdą ir eigą. Pagal Bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija patenka į „Urbanizuotų ir numatomų urbanizuoti teritorijų zoną“ (97/uvi3B);
  • baigus kasybą ir rekultivavus karjerą, numatyti žemės sklypo kad. Nr. 7970/0001:1734 paskirtį kita (KT), o žemės sklypo kad. Nr. 7970/0001:1733 – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) (KT/I2);
  • nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomuose žemės sklypuose  vykdomą veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));
  • apskaičiuoti naudingojo klodo išteklių likutį planuojamoje teritorijoje ir numatyti jų iškasimą ar nurašymą;
  • įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;
  • pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos, kadangi strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros buvo atliktos 2017 m. rengiant Trakų rajono Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planą

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. II ketvirtis – 2023 m. I  ketvirtis.

Teritorijų planavimo dokumentas bus viešinamas bendrąja tvarka. Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!