NAUJIENOS

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVENTININKŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono savivaldybės Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas.

Planuojama teritorija – Trakų r. Senųjų Trakų sen. Senojo Tarpupio ir Šventininkų k. Planuojama teritorija apima žemės sklypus kad. Nr. 7970/0003:681, kad. Nr. 7970/0003:1306, kad. Nr. 7970/0003:1390, kad. Nr. 7970/0003:1589, kad. Nr. 7970/0003:1590, kad. Nr. 7970/0003:1599, kad. Nr. 7970/0003:1853 bei tarp žemės sklypų kad. Nr. 7970/0003:1853, kad. Nr. 7970/0003:1589, kad. Nr. 7970/0003:1599 įsiterpusią valstybinę žemę (4 m pločio kelias). Bendras planuojamos teritorijos plotas – apie 23,9 ha.
Planavimo pagrindas – 2022 m. birželio 10 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-267 dėl Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT- 02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.
Plano rengėjas – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel.Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.
Planavimo tikslas – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl
teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.


Planavimo uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui žemės sklypuose kad. Nr.
  7970/0003:681, kad. Nr. 7970/0003:1306, kad. Nr. 7970/0003:1390, kad. Nr. 7970/0003:1589, kad. Nr.
  7970/0003:1590, kad. Nr. 7970/0003:1599, kad. Nr. 7970/0003:1853 bei tarp žemės sklypų kad. Nr.
  7970/0003:1853, kad. Nr. 7970/0003:1589, kad. Nr. 7970/0003:1599 įsiterpusioje valstybinėje žemėje;
 • pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 7970/0003:1853 pagrindinę žemės naudojimo
  paskirtį į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorija), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus;
 • apie 0,05 ha valstybinės žemės plote, kuris apima bendro naudojimo projektinio kelio dalį, išsidėsčiusią tarp žemės sklypų kad. Nr. 7970/0003:1853, kad. Nr. 7970/0003:1589, kad. Nr. 7970/0003:1599, suformuoti kitos paskirties (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypą. Žemės gelmių naudoji plane bus numatyta šį 4 m pločio kelią valstybinėje žemėje perkelti į karjero dugną, nekeičiant kelio dislokacijos vietos ir nekasant apvandeninto grunto ties keliu, atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus (perkeliant kelią į karjero dugną, bus užtikrintas susisiekimas gretimų žemės sklypų valdytojams ir naudotojams (laikinai bus įrengtas kokybiškas pravažiavimas)). Baigus vykdyti karjero eksploataciją ir jį rekultivavus žemės sklypui bus nustatyta pagrindinė naudojimo paskirtis kita, o naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;
 • esant poreikiui, planuojamai teritorijai atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
 • nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į planuojamą vykdyti
  veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));
 • įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;
 • užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;
 • įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;
 • pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką;
 • numatyti žemės sklypų naudojimo paskirtis ir naudojimo būdus baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus rekultivavimą).

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. I ketvirtis – 2022 m. IV ketvirtis.
Teritorijų planavimo dokumentas bus viešinamas bendrąja tvarka. Apie susipažinimą su parengto žemės
gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!