NAUJIENOS

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI VILNIAUS RAJONO PAPIŠKIŲ II TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo planas.

Planuojama teritorija – Vilniaus r. Pagirių sen. Papiškių k. žemės sklypai kad. Nr. 4167/0500:578, kad. Nr. 4167/0500:156, kad. Nr. 4167/0500:63, kad. Nr. 4167/0500:26, kad. Nr. 4167/0500:27, kad. Nr. 4167/0500:129, kad. Nr. 4167/0500:280 ir tarp žemės sklypų kad. Nr. 4167/0500:578, kad. Nr. 4167/0500:156, kad. Nr. 4167/0500:63 įsiterpusi valstybinė žemė (4 m pločio kelias). Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 21,82 ha, iš jų įsiterpusioje valstybinėje žemėje – apie 0,16 ha.

Planavimo pagrindas – 2022 m. vasario 14 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-55 dėl Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo organizatorius – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel. Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.

Plano rengėjas – UAB „Vilniaus karjerai“, įmonės kodas: 302290719; Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius; Tel. Nr.: +370 664 88458, el. p. projektai@vilniauskarjerai.lt.

Planavimo tikslas – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:
– pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų kad. Nr. 4167/0500:578, kad. Nr. 4167/0500:156, kad. Nr. 4167/0500:63, kad. Nr. 4167/0500:26, kad. Nr. 4167/0500:27, kad. Nr. 4167/0500:129, kad. Nr. 4167/0500:280 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorija), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus;
– apie 0,16 ha valstybinės žemės plote, kuris apima bendro naudojimo projektinio kelio dalį, išsidėsčiusią tarp žemės sklypų kad. Nr. 4167/0500:578, kad. Nr. 4167/0500:156, kad. Nr. 4167/0500:63, suformuoti kitos paskirties (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypą. Žemės gelmių naudoji plane bus numatyta šį 4 m pločio kelią valstybinėje žemėje perkelti į karjero dugną, nekeičiant kelio dislokacijos vietos ir nekasant apvandeninto grunto ties keliu, atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus (perkeliant kelią į karjero dugną, bus užtikrintas susisiekimas gretimų žemės sklypų valdytojams ir naudotojams (laikinai bus įrengtas kokybiškas pravažiavimas)). Baigus vykdyti karjero eksploataciją ir jį rekultivavus žemės sklypui bus nustatyta pagrindinė naudojimo paskirtis kita, o naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;
– esant poreikiui, atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
– nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomame žemės sklype planuojamą vykdyti veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));
– įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;
– sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui;
– užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;
– įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;
– pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką;
– numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus rekultivavimą).

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. I ketvirtis – 2022 m. IV ketvirtis.

Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas.

Priedai:
1. Įsakymas dėl Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų;
2. Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo planavimo darbų programa.

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!